Sơ đồ tổ chức của công ty xác định rõ nhiệm vụ và chức năng của mỗi bộ phận. Giúp cho nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về mối quan hệ trong chuỗi quyết định – thực thi – quản lý và cả văn hóa doanh nghiệp.

Việc xác định sơ đồ tổ chức có hợp lý và khoa học hay không sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều hành hoạt động của công ty. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào ngành nghề, quy mô công ty, giai đoạn phát triển, phương hướng hoạt động,…

Download (13)

Phòng Kế toán

Có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ: hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả; các hoạt động thu, chi tài chính và kết quả kinh doanh theo quy định nội bộ của công ty, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.

Phòng Kinh doanh

Có nhiệm vụ tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng. Lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh hàng năm cho công ty, hàng quý và hàng tháng cho các cửa hàng. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả marketing trong từng thời điểm.

Phòng Nhân sự

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi.

Phòng kỹ thuật 

Là bộ phận giữ vai trò xây dựng và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống và chương trình hoạt động của máy móc, thiết bị trong các doanh nghiệp. Bộ phận này trực tiếp điều hành những việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ và máy móc của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan đến kỹ thuật công nghệ diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Đồng thời, nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các lỗi có liên quan đến công nghệ, máy móc, tiến hành bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ làm việc suôn sẻ, không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

126 1449331241 44556630a29c9176
543 1449331322 95556630a7ae904f
566 1449331344 71756630a9031e0c
698 1449331334 98956630a8696827
Logo4
Logo Smosa
898 1449331312 61456630a70dd1f2
126 1449331241 44556630a29c9176
543 1449331322 95556630a7ae904f
566 1449331344 71756630a9031e0c
698 1449331334 98956630a8696827
Logo4
Logo Smosa
898 1449331312 61456630a70dd1f2