• Tiếng Việt
  • English

Thể thao cùng Smosa - 24/06/2020

Cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh song song với đó các hoạt động thể dục - thể thao được Công ty tổ chức đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn Công ty, sự đoàn kết, gắn bó để góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.